Projectonderzoek

Karel de Grote Hogeschool (KdG) telt met haar 12.000 studenten meer dan 70 studietrajecten en een sterk groeiende onderzoekscel. In het kader van Maatschappelijke Dienstverlening en Onderzoek  zijn de onderzoekers van de onderwijsgroep Management & IT van KdG de uitdaging aangegaan om met behulp van wetenschappelijk onderzoek een ROI-methodologie voor publieksevenementen te ontwikkelen. Deze methodologie laat toe om op een snelle en eenvoudige manier de lokale impact van publieksevenementen te meten.

Gemeenten, en dus ook steden, zijn belangrijke spelers in het organiseren en faciliteren van publieksevenementen. Een publieksevenement, georganiseerd op het openbare domein en voor het brede publiek toegankelijk, kost een gemeente vaak handenvol geld. Anderzijds nemen de aanvragen voor publieksevenementen jaarlijks toe. Gevoed door de aanhoudende overheidsbesparingen kennen gemeenten dan ook een steeds sterker wordende behoefte aan eenvoudig implementeerbare instrumenten die hen toelaten om in te kunnen zetten op die publieksevenementen met de hoogste Return On Investment (ROI).

Het onderzoek naar de ROI voor Publieksevenementen is gestart aan haar vijfde jaargang:

Tijdens het eerste onderzoeksjaar (2014-2015) heeft het onderzoeksteam een evaluatiemodel ontwikkeld om de lokale MAATSCHAPPELIJKE IMPACT van publieksevenementen te kunnen meten nadat het evenement werd georganiseerd. Dit resulteerde in de ontwikkeling van een eerste online applicatie, nl. de (ex post) ROI Analyse. Tijdens het tweede onderzoeksjaar (2015-2016) werd er nagegaan in hoeverre het evaluatiemodel vertaald kon worden naar een strategisch planningsmodel dat ingezet kan worden, ook door evenementenorganisatoren, nog voordat het evenement georganiseerd wordt. Ook hiervan werd een online tool ontwikkeld. Door het toepassen van de (ex ante) ROI Scan kan voortaan ook de lokale maatschappelijke impact van een publieksevenement ingeschat worden. Deze verworven inzichten kunnen de gemeenten ondersteunen bij de beslissing of en in welke mate het beoogde publieksevenement al dan niet vergund, gefaciliteerd of door de gemeente zelf georganiseerd dient worden.

Het derde onderzoeksjaar (2016-2017) zorgde ervoor dat de evenementensector voortaan ook op een relatief snelle en eenvoudige wijze inzicht kan verwerven in de lokale ECONOMISCHE IMPACT van publieksevenementen die georganiseerd (zullen) worden. Het economisch ROI-model drukt de financiële kosten en baten voor de gemeenten in euro’s uit die verklaard kunnen worden vanuit de gegenereerde maatschappelijke inzichten uit de eerder ontwikkelde complementaire ROI-modellen. Ook de online Calculator is voor de sector gratis ter beschikking via de ROI Toolkit van deze onderzoekswebsite.

Niet enkel naar veiligheid toe, maar ook omdat inzicht in het aantal bezoekers een belangrijk onderdeel vormt voor de berekening van de economische impact van een evenement, werd er in het vierde onderzoeksjaar (2017-2018) een afwegingskader ontwikkeld om de sector te adviseren over de verschillende methoden om de BEZOEKERSAANTALLEN van publieksevenementen te tellen. Met behulp van de daaruit ontwikkelde online Telwijzer kunnen de organisatoren van de verschillende type publieksevenementen ook hier weer snel en eenvoudig inzicht verwerven in de meest geschikte methode en werkwijze om het aantal bezoekers op hun evenement in kaart te brengen.

Sinds september 2018 leggen de onderzoekers zich ook toe op de ontwikkeling van een typologie van BEZOEKERSPROFIELEN en een onderzoekskader om de verschillende spelers in de evenementensector te ondersteunen bij het in kaart brengen van meer gedetailleerde bezoekersprofielen voor hun specifiek evenement. Ook hiervan zal er een online tool ontwikkeld worden, nl. een efficiënte Profiler.

Inzicht verwerven in de lokale impact van publieksevenementen zal niet enkel de lokale overheden maar ook de andere organisatoren en toeleveranciers van deze evenementen een verdere professionalisering en rendementsvergroting van hun activiteiten opleveren. Door de ontwikkelde modellen en online tools op een uniforme wijze toe te passen wordt benchmarking met andere evenementen mogelijk en dus ook een groter leereffect bereikt waardoor er op termijn effectiever omgegaan kan worden met de vaak beperkte budgetten hiervoor.